O Fundacji - Strona Pomorskiej Fundacji Sportu i Turystyki Osób Niepełnosprawnych Keja

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

O Fundacji

Pomorska Fundacja Sportu i Turystyki Osób Niepełnosprawnych "Keja" działa na rzecz rozwoju sportu i turystyki w społeczeństwie osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku.
Celem Fundacji jest podejmowanie i rozwijanie inicjatyw edukacyjnych, oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, opiekuńczych oraz dotyczących kultury fizycznej i sportu oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, polegających na:
rozwijaniu i organizacji powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych i dzieci z ośrodków szkolno-wychowawczych.


Priorytetowe cele fundacji:
- rozpowszechnianie w środowisku osób niepełnosprawnych sportu, turystyki oraz rekreacji, przede wszystkim żeglarstwa,
- rozwijanie wiedzy teoretycznej (warsztaty żeglarskie) i praktycznej (pływanie na jachtach pełnomorskich), związanej z żeglowaniem,
- integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych,
- promocja zdolności adaptacyjnych i przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych,
- aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych,
- budowa otwartego, opartego na wiedzy, społeczeństwa, poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich, w drodze kształcenia, szkolenia i pracy w środowisku osób niepełnosprawnych,
- wspieranie działalności społecznej na rzecz integracji społecznej, w celu ograniczenia dyskryminacji osób niepełnosprawnych,
- dążenie do poprawy poziomu przygotowania zawodowego i możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych.  


Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz społeczności osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i słabo widzących.
Celem Fundacji jest, aby wśród osób objętych jej działalnością, co najmniej 80% stanowiły osoby niewidzące lub słabo widzące.


Fundacja realizuje swoje cele przez nieodpłatne:
- umożliwienie zainteresowanym korzystania, w drodze pierwszeństwa, ze wszystkich form jej działalności,
- objęcie zakresem swojej działalności osób niepełnosprawnych oraz dzieci z placówek i ośrodków szkolno-wychowawczych,
- upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki rehabilitacji i czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych oraz organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w tym zakresie,
- opiekę i wspieranie ponadprzeciętnych sportowców niepełnosprawnych, przez przyznawanie stypendiów i nagród,
- pozyskiwanie sprzętu, urządzeń i obiektów oraz opiekę nad sprzętem, urządzeniami i obiektami turystycznymi,
- organizowanie imprez, szkoleń i spotkań integrujących niepełnosprawnych,
- współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których cele są wspólne z celami Fundacji,
- prowadzenie działalności oświatowej i wydawniczej,
- inspirowanie, wspieranie i patronowanie wszelkim przedsięwzięciom, realizującym cele wspólne z celami Fundacji,
- prowadzenie działalności gospodarczej, umożliwiającej realizowanie statutowych celów Fundacji,
- podejmowanie innych działań, zmierzających do realizacji celów statutowych Fundacji.


 

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Strict

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego