Rok 2012 - Strona Pomorskiej Fundacji Sportu i Turystyki Osób Niepełnosprawnych Keja

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Rok 2012

ZAPYTANIE OFERTOWE 2012
w trybie zasady konkurencyjności w ramach projektu
"Ogólnopolskie regaty bez barier" współfinansowanego ze środków PFRON

Zamawiający:
Pomorska Fundacja Sportu i Turystyki Osób Niepełnosprawnych
"Keja"
Ul. Otwarta 2/7
80-180 Gdańsk
biuro@fundacjakeja.org.pl

Osoby do kontaktów
:
Sylwia Magdalena Skuza – koordynator projektu
sylwia@fundacjakeja.org.pl
Tel:
58 302 16 41

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa czarteru 10 jachtów kabinowych na imprezę
"Ogólnopolskie regaty bez barier" w terminie 10-24.05.2012 r. na trasie Iława-Zalew Wiślany-Iława.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Liczba jachtów: 10
Termin czarteru: od 10.05.2012 r. do 24.05.2012 r.
Warunki techniczne:
1. jachty kabinowe typu Janmor 25, Antila 24, Antila 27, Solina 800 lub inne o
podobnym standardzie,
2. instalacja elektryczna,
3. silniki zaburtowe,
4. instalacja gazowa z kuchenką,
5. w pełni wyposażony kambuz,
6. instalacja wodna,
7. aktualne przeglądy techniczne,
8. wymagane środki ratunkowe.

Kryteria oceny ofert/y:
1. Kryteria dostępu:
- Uwierzytelniona kserokopia wpisu do ewidencji o prowadzeniu działalności zgodnej z podmiotem zapytania ofertowego.
2. Kryteria wyboru:
- Cena 100%

Wygrywa wykonawca, który złoży najtańszą ofertę, przy zachowaniu spełnienia kryteriów
dostępu.

Warunki i termin składania ofert:
Oferty należy składać w wersji elektronicznej lub papierowej, wg załączonego formularza, na adres:
sylwia@fundacjakeja.org.pl  do dnia 15.03.2012 r. (decyduje data wpływu). Oferty złożone po terminie nie będą
rozpatrywane. Termin wyłonienia wykonawcy najpóźniej do 31.03.2012 r. Informacja o
wyłonieniu wykonawcy zostanie umieszczona na witrynie internetowej zamawiającego.

Wykluczenia dotyczące potencjalnych wykonawców:
Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Brak podpisanego oświadczenia, stanowiącego integralną część oferty skutkuje
odrzuceniem złożonej oferty.

Załączniki:
Wzór formularza ofertowego

 

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Strict

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego