Statut - Strona Pomorskiej Fundacji Sportu i Turystyki Osób Niepełnosprawnych Keja

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Statut

STATUT
Pomorskiej Fundacji Sportu i Turystyki Osób Niepełnosprawnych KEJA z siedzibą w Gdańsku


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Pomorska Fundacja Sportu i Turystyki Osób Niepełnosprawnych KEJA, zwana dalej Fundacją, jest dobrowolną, samorządną organizacją społeczną, działającą na podstawie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego.

§ 2.

Fundacja pod nazwą Pomorska Fundacja Sportu i Turystyki Osób Niepełnosprawnych Keja, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Sylwię Magdalenę Skuza

zwaną dalej Fundatorem

§ 2a

Dopuszcza się używanie w obrocie nazwy skróconej Fundacji: „Fundacja Keja”


§ 3

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.

§ 4

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Właściwymi Ministrami są Ministrowie: do spraw zabezpieczenia społecznego, sportu i turystyki, zdrowia, edukacji, pracy i polityki społecznej, kultury i dziedzictwa narodowego oraz rozwoju regionalnego.

§ 5

Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnym charakterze działania.

§ 6

Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku Pomorska Fundacja Sportu i Turystyki Osób Niepełnosprawnych Keja w Gdańsku.

§ 7

Fundacja może używać godła, logotypu i odznak, według wzoru ustalonego przez Zarząd Fundacji

§ 7a

1. Fundacja w zakresie realizacji celów statutowych prowadzi odp³atn¹ i nieodp³atn¹ dzia³alnośæ po¿ytku publicznego
2. Fundacja mo¿e prowadziæ dzia³alno
śæ gospodarcz¹ wy³¹cznie jako dodatkow¹ w stosunku do dzia³alności po¿ytku publicznego w rozmiarach s³u¿¹cych realizacji jej celów statutowych, z uwzglêdnieniem innych postanowieñ Statutu. (art. 20 ust. 1 pkt 2 udppw)


§ 7b

Fundacja całą nadwyżkę przychodów nad kosztami  przeznacza na prowadzenie statutowej  działalności pożytku publicznego (art. 20 ust. 1 pkt 3 udppw)


§ 8

1. Fundacja jest podmiotem opieraj¹cym swoj¹ dzia³alnośæ na pozyskiwaniu maj¹tku, maj¹cego s³u¿yæ realizacji określonych w Statucie celów
2.
Fundacja mo¿e zatrudniaæ pracowników lub wolontariuszy


Rozdział II

Cele i formy działania

§ 9

Celem Fundacji jest podejmowanie i rozwijanie inicjatyw edukacyjnych, oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, opiekuńczych oraz dotyczących kultury fizycznej i sportu oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, polegających na:

a) rozwijaniu i organizacji powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku wśrodowisku osób niepełnosprawnych i dzieci z ośrodków szkolno-wychowawczych,
b) umożliwieniu niepełnosprawnym wykorzystywania majątku Fundacji na zasadach preferencyjnych w stosunku do zasad dotyczących pozostałych osób,
c) integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
d) promocji zdolności adaptacyjnych i przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych,
e) aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
f) budowie otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy w środowisku osób niepełnosprawnych,
g) wspieraniu działalności społecznej na rzecz integracji społecznej w celu ograniczenia dyskryminacji osób niepełnosprawnych,
h) dążeniu do poprawy poziomu przygotowania zawodowego i możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

§ 10

Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz społeczności osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i słabo widzących. Celem Fundacji jest, aby wśród osób objętych jej działalnością co najmniej 80% stanowiły osoby niewidzące lub słabo widzące.

§ 11

Fundacja realizuje swoje cele statutowe przez nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

a) umożliwienia zainteresowanym korzystania, w drodze pierwszeństwa ze wszystkich form jej działalności,
b) objęcia zakresem swojej działalności osób niepełnosprawnych oraz dzieci z placówek i ośrodków szkolno wychowawczych,
c) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki rehabilitacji i czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych oraz organizowania wszelkiego rodzaju imprez w tym zakresie,
d) opieki i wspierania ponadprzeciętnych sportowców niepełnosprawnych przez przyznawanie stypendiów i nagród,
e) pozyskiwania sprzętu, urządzeń i obiektów oraz opieki nad sprzętem, urządzeniami i obiektami turystycznymi,
f) organizowania imprez, szkoleń i spotkań integrujących niepełnosprawnych,
g) współpracy z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których cele są wspólne z celami Fundacji,
h) prowadzenia działalności oświatowej i wydawniczej,
i) inspirowania, wspierania i patronowania wszelkim przedsięwzięciom realizującym cele wspólne z celami Fundacji,
j) podejmowania innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 11a

Fundacja może także realizować swoje cele  przez odpłatną działalność pożytku publicznego  w zakresie wymienionym w  § 11.

§ 11b

Szczegółowy zakres prowadzonej przez Fundację odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego określa uchwała Zarządu Fundacji.  


§ 12

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

Demontaż wyrobów zużytych 38.31.Z
Odzysk surowców z materiałów segregowanych 38.32.Z
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z
Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.61.Z
Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.62.Z
Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.63.Z
Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.64.Z
Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.65.Z
Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.74.Z
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.91.Z
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z
Wydawanie książek 58.11.Z
Wydawanie gazet 58.13.Z
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z
Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z
Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 58.29.Z
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z
Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z
Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03.Z
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11.Z
Działalność portali internetowych 63.12.Z
Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z
Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z
Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 77.21.Z
Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego 77.29.Z
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 77.33.Z
Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego 77.34.Z
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z
Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 78.10.Z
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52.Z
Nauka języków obcych 85.59.A
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B
Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z
Działalność fizjoterapeutyczna 86.90.A
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 86.90.E
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 87.30.Z
Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 88.10.Z
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 88.99.Z
Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 93.13.Z
Pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z
Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 95.11.Z
Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego 95.12.Z
Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 96.04.Z
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z

2. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem zagranicznym.

§ 12a

Prowadzenie przez Fundację odpłatnej działalności pożytku publicznego w jednym z wymienionych w paragrafie powyższym zakresów wyklucza jednoczesne prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej w tym samym zakresie.(art. 9 ust. 1 pkt 3 udppw)


§ 12b

1. Dla osiągnięcia swoich celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych prowadzących działalność zbieżną z celami statutowymi Fundacji oraz współpracować z takimi podmiotami, może łączyć się z fundacjami w kraju i za granicą, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.
2. (dotychczasowa treść ust. 3 przeniesiony do ust. 2  § 12)
3. W zakresie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja dla osiągnięcia swoich celów statutowych może współpracować z organami administracji publicznej oraz samorządu terytorialnego na warunkach określonych w art. 5,5a i 5b i dalszych ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym: składać wnioski o realizację zadań publicznych, przyjmować zlecenia realizacji zadań publicznych wraz z przyjęciem dotacji na ich wykonanie oraz zawierać stosowne umowy, brać udział w konkursach ofert na realizację zadań publicznych.
4. W zakresie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja  może także przyjmować dotacje i dofinansowania  przewidziane w innych aktach prawnych.

Rozdział III

Organy Fundacji


§ 13
Organami Fundacji są: Zarząd i Komisja Rewizyjna.

§ 13a

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji może być jednoosobowy lub wieloosobowy.
3. Skład Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.
4. W przypadku zarządu jednoosobowego, członek zarządu pełni funkcję prezesa zarządu.
5. W przypadku zarządu wieloosobowego, w jego skład może wchodzić od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, którzy są powoływani na następujące funkcje:

a) Prezesa Zarządu,
b) Wiceprezesa Zarządu,
c) Sekretarza Zarządu Fundacji,
d) Członków Zarządu.

6. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
7. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania z Zarządu. Odwołanie z Zarządu następuje w przypadku:
- złożenia rezygnacji przez członka,
- nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
- istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji.

8. Regulamin działania Zarządu uchwala Zarząd po zatwierdzeniu przez Fundatora.
9. Do składania oświadczeń woli Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, a każdy z pozostałych Członków Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu, oraz prokurent samodzielnie.

10. Zarząd:
a) opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji,
b) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy,
e) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowej i gospodarczej,
f) podejmuje decyzje o przystąpieniu do innych podmiotów,
g) ustala warunki zatrudnienia i wysokość środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników Fundacji na warunkach określonych w art. 9 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
h) w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego składa Komisji rewizyjnej coroczne pisemne sprawozdanie ze swej działalności,
i) uchwala projekty zmian statutu,
j) podejmuje uchwały o rozwiązaniu Fundacji i przeznaczeniu majątku.
 Sprawami wewnętrznymi Fundacji kieruje Zarząd w formie uchwał lub zarządzeń Prezesa
11 Zarząd, za wyjątkiem spraw wskazanych w punkcie 10,podejmuje uchwały większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zarządu. Zarząd może podejmować uchwały w drodze pisemnej, o ile wyrazi na to zgodę co najmniej połowa członków Zarządu.
12 Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

§ 13b

1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli Fundacji i składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora, na czas nieokreślony.
2. Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona jej Przewodniczącego
3. Każdy członek Komisji Rewizyjnej ma prawo wglądu i kontroli wszystkich dokumentów znajdujących się w posiadaniu Fundacji i jej struktur.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów.
5. Komisja Rewizyjna nie podlega w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru organowi zarządzającemu.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi  w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.
8. Członkowie  Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnienia funkcji w tym organie nie mogą otrzymywać zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przeciętne  miesięczne wynagrodzenie  w sektorze  przedsiębiorstw ogłoszone  przez Prezesa GUS za rok poprzedni, o ile zwrot takich kosztów albo wypłatę wynagrodzenia przewidują inne akty wewnętrzne Fundacji.


§ 13c

Zmian statutu dokonuje Fundator w formie postanowienia i na podstawie przedstawionej uchwały Zarządu w sprawie projektu zmiany Statutu.


Rozdział IV

Majątek Fundacji

§ 14

Majątek Fundacji:  
a) stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1500 zł, wymieniony w Akcie Fundacyjnym, który w części, tj. w kwocie 1000 zł przeznacza się na działalność gospodarczą Fundacji,
b) mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze,
c) może być użyty wyłącznie do realizacji celów statutowych Fundacji oraz pokrywania kosztów działalności Fundacji.

§15

Źródłami powstania majątku Fundacji są:
a) dotacje i subwencje,
b) darowizny, zapisy i spadki, zbiórki publiczne, loterie, aukcje,
c) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Fundacji,
d) wpływy z działalności statutowej Fundacji, dochody z majątku Fundacji, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
e) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§16

Rachunkowe wyodrębnienie statutowej działalności pożytku publicznego, w tym działalności nieodpłatnej, działalności odpłatnej, oraz statutowej działalności gospodarczej, w stopniu umożliwiającym  określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, należy do Zarządu Fundacji i jest określone w akcie prawa wewnętrznego.


§16 a

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§17

Na mocy niniejszego Statutu zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji, w szczególności członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej, pracowników i wolontariuszy Fundacji oraz osób, z którymi wymienieni pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, w szczególności  członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku fundacji na rzecz członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
d) zakupu na  zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich  lub po cenach wyższych niż rynkowe  towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie  organów Fundacji, lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 18

Fundacja jako organizacja pożytku publicznego sporządza i podaje do publicznej wiadomości:     
a) roczne sprawozdanie finansowe z działalności,         
b) roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności.

Rozdział V

Postanowienia końcowe


§ 19

1. Fundacja została powołana na czas nieoznaczony.
2. Rozwiązanie Fundacji może nastąpić na mocy uchwały Zarządu Fundacji, podjętej większością 3/5 głosów przy obecności wszystkich członków zarządu Fundacji. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach Prezes Zarządu ma możliwość podjęcia decyzji o rozwiązaniu fundacji.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo o fundacjach.


<< powrót do strony głównej


 

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Strict

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego