Zamówienia publiczne - Strona Pomorskiej Fundacji Sportu i Turystyki Osób Niepełnosprawnych Keja

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zamówienia publiczne

- Rok 2011
- Rok 2012

ROK 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy realizacji projektu współfinansowanego ze środków PFRON "II Ogólnopolskie regaty bez barier".
w trybie zasady konkurencyjności w ramach projektu
„II Ogólnopolskie regaty bez barier” współfinansowanego ze środków PFRON

Zamawiający:
Pomorska Fundacja Sportu i Turystyki Osób Niepełnosprawnych „Keja”
Ul. Kurpińskiego 1a
80-180 Gdańsk
biuro@fundacjakeja.org.pl

Osoby do kontaktów:
Sylwia Magdalena Skuza
koordynator projektu
sylwia@fundacjakeja.org.pl
Tel:58 301 09 72

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa czarteru 10 jachtów kabinowych na imprezę
„II Ogólnopolskie regaty bez barier” w terminie: od 23.08.2014 r. do 06.09.2014 r.
na trasie: Ruciane Nida
Ryn Ruciane Nida (w w/w podanym terminie do realizacji dwa rejsy na podanej trasie).  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Liczba jachtów: 10
Termin czarteru: od 23.08.2014 r. do 06.09.2014 r.
Warunki techniczne:
jachty kabinowe typu TES DRIMER, AMIGA  27 lub inne o tym samym standardzie.
2. instalacja elektryczna,
3. silniki zaburtowe,
4. instalacja gazowa z kuchenką,
5. w pełni wyposażony kambuz,
6. instalacja wodna,
7. aktualne przeglądy techniczne,
8. wymagane środki ratunkowe.
9. minimalna liczba koi - 8
Kryteria oceny ofert/y:
1. Kryteria dostępu:
Uwierzytelniona kserokopia wpisu do ewidencji o prowadzeniu działalności zgodnej z podmiotem zapytania ofertowego.
Kryteria wyboru: cena 100%
Wygrywa wykonawca, który złoży najtańszą ofertę, przy zachowaniu spełnienia kryteriów dostępu.

Warunki i termin składania ofert:
Oferty należy składać w wersji elektronicznej lub papierowej, wg załączonego formularza  (do pobrania na stronie www.fundacjakeja.org.pl), na adres: sylwia@fundacjakeja.org.pl do dnia 31.07.2014 r. (decyduje data wpływu).
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin wyłonienia wykonawcy najpóźniej do 04.08.2014 r.
Informacja o wyłonieniu wykonawcy zostanie umieszczona na witrynie internetowej zamawiającego.

Wykluczenia dotyczące potencjalnych wykonawców:
Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.”
Brak podpisanego oświadczenia, stanowiącego integralną część oferty skutkuje odrzuceniem złożonej oferty.

Załączniki:
Wzór formularza ofertowego


 

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Strict

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego